2001  nr. 7
 
  Redakcja składa podziękowania Ojcom Paulinom z Jasnej Góry, a w szczególności Ojcu dr. Janowi Golonce, Ojcu Dyrektorowi Konstancjuszowi Kunzowi, Ojcu Redaktorowi Kazimierzowi Manieckiemu, Ojcu dr. Janowi Pachowi a także Panu Profesorowi Antoniemu Jackowskiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego za wszechstronną pomoc merytoryczną oraz udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Serdeczne Bóg zapłać! W numerze skorzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: www. jasnagora. pl. Zdjęcia zamieszczone w numerze pochodzą z archiwum miesięcznika "Jasna Góra". 
 
 
 Kalendarium 1   
 
 Najświętsze Miejsce Narodu 2   
 
 Z dziejów Cudownego Obrazu 3   
 
 Korony dla Królowej Polski 4   
 
 Zakon św. Pawła Pustelnika 5   
 
 Tama, która powstrzymała potop 6   
 
 Twierdza konfederatów 7   
 
 Tu wymodlono Cud nad Wisłą 8   
 
 W cieniu swastyki 9   
 
 Czas milionów pielgrzymów 10   
 
 Jasna Góra z lotu ptaka 11   
 
 Cuda i łaski za przyczyną Jasnogórskiej Pani 12   
 
 Pielgrzymki królów 13   
 
 Pielgrzymki prezydentów 14   
 
 Jego Świątobliwość  
Pielgrzym Jasnogórski
15   
 
 Wota Jana Pawła II 16   
 
 Apel Jasnogórski 17   
 
 Pielgrzymi Jasnej Góry 18   
 
 Jasnogórska Pani19   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Z dziejów Cudownego Obrazu
 
  Obraz z Jasnej Góry to najbardziej znany symbol kultu Matki Bożej w Polsce. Otaczany jest wyjątkową czcią, a jego rolę w dziejach naszego narodu można porównać tylko ze znaczeniem Orła Białego. Oba te symbole skupiają wokół siebie Polaków tak w chwilach trudnych jak i w momentach podniosłych.
 
 
 
 
  
Cudowny Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej jest namalowany na drewnianej desce o wymiarach 122 cm na 82 cm i grubości 3,5 cm. Przedstawia stojącą Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem na ręku. W lewej dłoni Jezusa znajduje się księga, prawą wznosi jak do błogosławieństwa. Twarze Maryi i Dzieciątka są utrzymane w tonacji brązu. Kiedyś były jaśniejsze, ale ponieważ pokryto je wieloma warstwami werniksu, z upływem czasu pociemniały.
 
 
  Cudowny Obraz, choć od stuleci przyciąga uwagę wiernych, nadal pozostaje zagadką dla historyków sztuki. Nie udało się dotąd ustalić dokładnie czasu i miejsca jego wykonania. Tradycja głosi, że namalowany został przez św. Łukasza Ewangelistę, który sporządził dwa egzemplarze obrazu - oba na desce stołu należącego do Najświętszej Rodziny. Jeden obraz ma znajdować się dziś we Włoszech. Drugi poprzez Konstantynopol trafił na Ruś.


Do Polski obraz został przywieziony z Bełzu na Rusi (dziś Ukraina) w 1382 r. przez księcia Władysława Opolczyka, prawnuka Władysława Łokietka. Podarował on Wizerunek nowo założonemu klasztorowi Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Na Jasną Górę zaczęli ściągać ludzie nie tylko z różnych stron Polski, ale coraz liczniej z krajów sąsiednich. Stary, drewniany kościół nie mógł pomieścić tylu wiernych, dlatego wybudowano gotycki kościół murowany. Rosnącą rangę sanktuarium potwierdzały kolejne przywileje nadawane przez papieży. U schyłku XV w. jeden ze spowiedników jasnogórskich otrzymał nawet prawo udzielania rozgrzeszeń zastrzeżonych dla Stolicy Apostolskiej.


Przed Cudownym Obrazem klękali królowie i wodzowie, prosząc Matkę Bożą o opiekę lub dziękując za zwycięstwo. Modlili się wybitni Polacy, twórcy kultury i uczeni. Sława Wizerunku rosła w miarę dokonujących się przed nim cudów, o których wspominał już blisko 600 lat temu historyk ks. Jan Długosz. Szczególną czcią darzył Matkę Bożą Jasnogórską Prymas Tysiąclecia - Stefan Kardynał Wyszyński. Podobnie kardynał Karol Wojtyła, który już jako Ojciec Święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem pielgrzymującym do Częstochowy.

 
 
 
 
  
Na płótnie naklejonym na odwrocie obrazu (z ok. 1700 r.) znajdują się sceny z dziejów Cudownego Obrazu. Napis głosi: Trzysta lat byłam gościem Jeruzalem pięćset w stolicy Bizancjum STÓŁ MARYJNY NAJPRZEDNIEJSZY PRZEDMIOT W DOMU W NAZARECIE Przez pięćset lat Ruś ukrywała mnie w Bełzie Przez trzysta posiada mnie szczyt Jasnej Góry.
 
 
 

Ta która przemawiała pieśnią na ustach praojców, przemówiła w swoim czasie Wizerunkiem, poprzez który wyraziła się Jej macierzyńska obecność w życiu Kościoła i Ojczyzny.
  
  Ojciec Święty Jan Paweł II
 
 
 
 

Z mieczem na Obraz

Szybko rosnąca sława Obrazu od początku przyciągała doń licznych pielgrzymów. Zaś coraz częściej ofiarowywane wota zaczęły wabić złodziei. Do pierwszego napadu rabunkowego na Jasnej Górze doszło w 1430 r. To wówczas Cudowny Wizerunek uległ poważnemu uszkodzeniu: rzucony o ziemię rozpadł się na trzy części.
Po tym haniebnym wydarzeniu Obraz został poddany troskliwej renowacji na dworze królewskim w Krakowie. Władysław Jagiełło sprowadził w tym celu najznakomitszych specjalistów. W 1434 r. zwrócił Obraz na Jasną Górę nie tylko odnowiony, ale wzbogacony o nowe ozdoby. Pamiątką po dramatycznym wydarzeniu są ślady cięcia miecza (lub jakiejś lżejszej broni) dobrze widoczne na policzku Bogurodzicy i kilka podobnych, znacznie mniejszych "blizn" na szyi. Dziś znaki te są nieodłącznym elementem Obrazu, stanowiąc symbol cierpienia.
 
 
  
 
 
 

Ceremonia zasłaniania i odsłaniania obrazu

Cudowny Obraz, umieszczony w ołtarzu Kaplicy Matki Bożej, jest zamykany srebrną zasłoną, która jest wybitnym dziełem sztuki złotniczej. Prócz zdobniczych zasłona pełni również funkcje ochronne. Ceremonii odsłonięcia Obrazu i powitania Królowej
Polski towarzyszą dźwięki "hejnału królewskiego", tzw. intrada.
 
 
  
Srebrna zasłona Cudownego Obrazu Matki Bożej.
 
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba