2002  nr. 3
 
  Redakcja składa serdeczne podziękowania Ojcu Waldemarowi Linke CP, Księdzu Infułatowi Januszowi Bielańskiemu, Ojcu Komisarzowi Nikodemowi Gdykowi OFM, Ojcu Superiorowi Karolowi Lipińskiemu OMI, Księdzu Proboszczowi Mieczysławowi Kozłowskiemu oraz Panu Jerzemu Dołęga-Chodasiewiczowi za pomoc merytoryczną oraz za udostępnienie materiałów i archiwów zdjęciowych. Bóg zapłać! 
 
 
 Via Dolorosa 
Droga Krzyżowa w Jerozolimie
1   
 
 Spotkani na Drodze Krzyżowej 2   
 
 Jak św. Helena 
odnalazła krzyż Chrystusa
3   
 
 Santa Croce in Gerusalemme 4   
 
 Milczący świadkowie 5   
 
 Grób Pański 6   
 
 Kościół Świętego Krzyża 
w Warszawie
7   
 
 Pielgrzymujemy na Święty Krzyż 8   
 
 Polskie Kalwarie 9   
 
 Wielki Tydzień w Rzymie 10   
 
 Alwernia frańciszkańska Kalwaria 11   
 
 Pasjoniści 12   
 
 Na Wawelu 13   
 
 Męka Pańska w sztuce 14   
 
 Litania do pięciu ran Pana Jezusa15   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Via Dolorosa 
Droga Krzyżowa w Jerozolimie
 
  Via Dolorosa, czyli Droga Męki, to nazwa uliczki w Jerozolimie. Tędy, przed prawie dwoma tysiącami lat szedł Chrystus, dźwigając swój krzyż na Golgotę. Dziś, na pamiątkę Męki Chrystusa, w każdy piątek o godz. 15.00 w Jerozolimie odprawiana jest Droga Krzyżowa pod przewodnictwem ojców franciszkanów. Wierni przechodzą tę samą drogę, którą Chrystus przebył w Wielki Piątek. Pójdźmy i my śladami Chrystusa; zobaczmy, jak wyglądają dzisiaj jerozolimskie stacje Drogi Krzyżowej. Zamieszczone teksty rozważań to obszerne fragmenty Franciszkańskiej Drogi Krzyżowej. Te właśnie słowa i modlitwy rozbrzmiewają w każdy piątek w Jerozolimie na pamiątkę Męki Chrystusa.
 
 
  
Fot. ks. Andrzej Gawenda
 
 
 
 
 I
Tutaj Pan Jezus
jest skazany
na śmierć


Piłat pytał ich: "Co więc złego uczynił?" Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: "Ukrzyżuj Go!" Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk 15, 14-15).

Oświecaj i prowadź za pomocą Twojego Ducha, o Jezu, tych, którzy ustanawiają prawa i rządzą państwami, aby mieli oni zawsze na uwadze sprawiedliwość i pokój dla wszystkich ludzi. Amen.
 
 
  
Droga Krzyżowa liczy 1445 kroków. Przemierza się ją w ciągu jednej godziny. Niektórzy pielgrzymi niosą krzyże.
 
 
 
 
 II
Tutaj Pan Jezus
jest obarczony
Krzyżem


Zabrali zatem Jezusa. A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota (J 19, 17).

Spraw, o Jezu, aby ci, którzy szukają prawdy, mogli ją znaleźć z radością, a po jej znalezieniu, aby zgłębili ją jeszcze bardziej. Amen.
 
 
  
Płaskorzeźba w Kaplicy Skazania: Piłat umywa ręce; przygotowano już krzyż, by włożyć go na barki Chrystusa.
 
 
 
 
 III
Tutaj Pan Jezus
upada
po raz pierwszy


On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali (Iz 53, 4).

Prowadź Twój Kościół, o Jezu, na drodze Twoich przykazań, a Duch Święty niech go uczyni zawsze wiernym Tobie. Amen.
 
 
  
Stacje III i IV Drogi Krzyżowej są powszechnie uważane za polskie. Zostały one wybudowane dzięki staraniom i ofiarom polskich żołnierzy i uchodźców z czasów II wojny światowej.
 
 
 
 
 IV
Tutaj Pan Jezus
spotyka
Matkę Najświętszą


Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu" (Łk 2, 34-35).

O Jezu, zwróć Twoje pełne dobroci spojrzenie na chorych i cierpiących, których złączyłeś z Twoim Krzyżem, aby poczuli oni pociechę z Twojej obecności. Amen.
 
 
  
Stacja IV powstała dzięki inicjatywie ks. Stefana Pietruszki-Jabłonowskiego. Płaskorzeźba nad wejściem do kaplicy przedstawia spotkanie Pana Jezusa z Matką.
 
 
 
 
 V
Tutaj Szymon
pomaga Panu Jezusowi


Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem (Łk 23, 26).

Pamiętaj, Jezu, o tych, którzy poświęcili się na służbę braciom, aby napotkane niepowodzenia lub niezrozumienia nie przywiodły ich nigdy do zmiany powziętego przez nich postanowienia. Amen.
 
 
  
Stacja V to mała kapliczka franciszkańska. Od tej stacji Droga Krzyżowa pnie się stromo w górę.
 
 
 
 
 VI
Tutaj Weronika
ociera twarz
Panu Jezusowi


Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic (Iz 53, 2-3).

Uczyń, o Jezu, aby nasza młodzież angażowała się zawsze na rzecz służenia dobru i odpowiadała wspaniałomyślnie wymogom powołania chrześcijańskiego. Amen.
 
 
  
Kaplica Stacji VI upamiętnia miłosierny czyn św. Weroniki. Tradycja umiejscowiła dom pobożnej niewiasty na trasie Drogi Krzyżowej. Gdy obok tego domu prowadzono Chrystusa, Weronika wyszła i otarła twarz Skazańca chustą.
 
 
 
 
 VII
Tutaj Pan Jezus
upada
po raz drugi


Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53,5).

Czuwaj nad kapłanami i nad wszystkimi sługami Twojego Kościoła, o Jezu, aby ich życie było zawsze zgodne z Ewangelią, którą głoszą braciom. Amen.
 
 
  
Dla umęczonego Chrystusa wspinaczka po stromej Drodze Krzyżowej musiała być szczególnie uciążliwa i stała się przyczyną ponownego upadku. Wydarzenie to przedstawiono w ołtarzu kaplicy Stacji VII.
 
 
 
 
 VIII
Tutaj Pan Jezus
spotyka
pobożne Niewiasty


A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiety, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: "Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! (...) Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?" (Łk 23, 27-28.31).

Niech zapanuje pomiędzy wszystkimi ludami Twoje Królestwo, o Jezu, i niech dostąpi zbawienia również naród Starego Przymierza. Amen.
 
 
  
Spotkanie Jezusa z niewiastami jerozolimskimi miało miejsce kilkanaście metrów od Kalwarii. Na pamiątkę tego ewangelicznego wydarzenia w murze klasztoru umieszczono mały kamień z wyrzeźbionym krzyżem i napisem w języku greckim: IC XC NIKA = "Jezus Chrystus zwycięstwo".
 
 
 
 
 IX
Tutaj Pan Jezus
upada
po raz trzeci


Hańba złamała moje serce i sił mi zabrakło, na współczującego czekałem, ale go nie było, i na pocieszających, lecz ich nie znalazłem (Ps 69, 21).

Utwierdź w świętym postanowieniu, o Jezu, osoby poświęcone Tobie w życiu zakonnym, aby służyły Ci z sercem ogarniętym płomieniem wiary i miłości. Amen.
 
 
  
Wmurowana koło wejścia do klasztoru koptyjskiego kolumna wskazuje miejsce, w którym Zbawiciel upadł po raz trzeci. Znajdujemy się już bardzo blisko wejścia do Bazyliki Grobu Bożego.
 
 
 
 
 X
Tutaj Pan Jezus
jest
z szat rozebrany


Dali Mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. ... rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy (Mt 27, 34-35).

Pamiętaj, o Jezu, o biednych i o żyjących w samotności i w opuszczeniu; udziel im Twojej radości i kojącego wszelki ból pocieszenia. Amen.
 
 
  
Rozważania Stacji X odbywają się w Kaplicy Ukrzyżowania.
 
 
 
 
 XI
Tutaj Pan Jezus
jest
przybity do Krzyża


Ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: "Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią" (Łk 23, 33-34).

Naucz nas, o Jezu, zapominać wyrządzone nam krzywdy i przebaczać tak, jak Ty przebaczyłeś. Amen.
 
 
  
Mozaika nad ołtarzem Stacji XI w Kaplicy Ukrzyżowania przedstawia scenę przybicia Chrystusa do krzyża. Twórca mozaiki uwiecznił postać Maryi, stojącej nad krzyżem oraz Marii Magdaleny, pochylającej się nad umęczonym Zbawicielem.
 
 
 
 
 XII
Tutaj Pan Jezus
umiera na Krzyżu


Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego". Po tych słowach wyzionął ducha (Łk 23, 46).

Uczyń zawsze żywe i aktualne przymierze, które zapieczętowałeś Twoją krwią, o Jezu i odnów oraz uświęć Twój Kościół, aby był zawsze czysty i bez skazy, Amen.
 
 
  
Stacja XII Drogi Krzyżowej znajduje się w Kaplicy Ukrzyżowania dokładnie przed miejscem, w którym kiedyś stanął krzyż Chrystusa.
 
 
 
 
 XIII
Tutaj Pan Jezus
jest
zdjęty z Krzyża


Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało (J 19, 38).

Ostatnim gestem Twojej wspaniałomyślnej miłości, o Jezu, było powierzenie Dziewicy Niepokalanej na Matkę Twojego umiłowanego ucznia; uczyń nam dzisiaj tę łaskę, abyśmy żyli jak Jej prawdziwe dzieci. Amen.
 
 
  
Podczas agonii Zbawiciela Matka Boża stała w pobliżu krzyża wraz ze św. Janem Ewangelistą i kilkoma niewiastami. Stacja XIII to mały ołtarz poświęcony Matce Bożej Bolesnej.
 
 
 Kamień Namaszczenia

Kamienna płyta, nieco dłuższa niż ciało człowieka, przypomina znany z Ewangelii epizod z pogrzebu Chrystusa: Józef z Arymatei i Nikodem położyli na kamieniu i namaścili wonnościami Ciało Chrystusa zdjęte z krzyża. Symboliczny Kamień Namaszczenia znajduje się u podnóża Kalwarii na wprost wejścia do Bazyliki Grobu.
 
 
 
 XIV
Tutaj Pan Jezus
jest
złożony do Grobu


A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu (J 19, 41-42).

Przyjmij naszych zmarłych, o Jezu, do Twojego niebieskiego Królestwa, gdzie z Ojcem i z Duchem Świętym Ty będziesz wszystkim we wszystkich. Amen.
 
 
  
Stacja XIV - Kaplica Grobu Bożego - zawsze otoczona jest pielgrzymami pragnącymi wejść do komory grobowej. Grób Pański znajduje się pod wielką kopułą Bazyliki w okrągłej kaplicy zwanej po grecku anastasis - zmartwychwstanie.
 
 
 
 
 Pusty Grób:
Tutaj
Chrystus Zmartwychwstał


Anioł zaś przemówił do niewiast: "Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał!" (Mt 28, 5-6).

Przez Twój Krzyż i Twoje Zmartwychwstanie, o Jezu, napełnij nasze serca pociechą płynącą od Ducha Świętego. Amen.
 
 
  
Wewnątrz Kaplicy Grobu Bożego znajduje się komora grobowa. Wchodzi się do niej przez niewielki otwór wysokości 1,33 m (każdy wchodzący musi się pochylić). Pielgrzymi całują marmurową płytę chroniącą skałę, na której spoczywało ciało Zbawiciela.
 
 
 
 
 Na pamiątkę zdjęcia z krzyża

Co roku w Wielki Piątek w Bazylice Grobu Pańskiego odbywa się jedyne w swoim rodzaju nabożeństwo. Jego punktem kulminacyjnym jest odtworzenie sceny zdjęcia Jezusa z krzyża. Nabożeństwo pod przewodnictwem kustosza Kustodii Ziemi Świętej rozpoczyna się procesją. Po okrążeniu Bazyliki wierni wchodzą po schodach do Kaplicy Ukrzyżowania. Niesiony w procesji Krucyfiks zostaje ustawiony na ołtarzu w Kaplicy Kalwarii - w miejscu, gdzie naprawdę krzyż Chrystusa stanął na Golgocie. Teraz rozpoczyna się najbardziej przejmująca część liturgii. Diakoni zdejmują z głowy Ukrzyżowanego koronę cierniową oraz wybijają młotkiem gwoździe z rąk i stóp Chrystusa. Następnie opuszczają figurę Jezusa z krzyża na białym płótnie, złożywszy jej ręce wzdłuż ciała. Po symbolicznym posypaniu mirrą i aloesem oraz namaszczeniu olejkami figurę zawiniętą w płótna składa się do Grobu.


Dary z Polski
Kadzidło używane podczas nabożeństwa jerozolimskiego przechowuje się w srebrnym naczyniu (z 1666 r.) w kształcie kiści winogron, które jest darem polskiego hetmana polnego koronnego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego.
Mirra używana podczas tego nabożeństwa przechowywana jest w srebrnym naczyniu, które blisko cztery wieki temu podarował wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski. Pokrywkę naczynia wieńczy orzeł. Ma on przeszklone pudełko zawierające grudkę polskiej ziemi.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba