2004  nr. 5
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Pikusowi, Pani Mai Komorowskiej, Ojcu Leonowi Knabitowi, Ojcu Profesorowi Józefowi Mareckiemu, Księdzu Prałatowi Henrykowi Jankowskiemu, Siostrom Brygidkom, Wydawnictwu Benedyktynów Tyniec oraz Wydawnictwu Karmelitów Bosych za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Europa Ducha 1   
 
 Benedykt znaczy błogosławiony 
- Św. Benedykt z Nursji
2   
 
 W drodze na Monte Casino 
- Św. Benedykt z Nursji
3   
 
 Módl się i pracuj 
- Św. Benedykt z Nursji
4   
 
 Tysiącletnie opactwo 5   
 
 Apostołowie Słowian 
- Święci Cyryl i Metody
6   
 
 Symfonia Liturgii i kultur 
- Święci Cyryl i Metody
7   
 
 Orędowniczka jedności 
- Św. Brygida Szwedzka
8   
 
 Przesłanie na każde czasy 
- Św. Brygida Szwedzka
9   
 
 Święta negocjatorka 
- Św. Katarzyna ze Sieny
10   
 
 Urodzona w Święto Pojednania 
- Św. Teresa Benedykta od krzyża
11   
 
 Gotowa ponieść swój krzyż 
- Św. Teresa Benedykta od krzyża
12   
 
 Pieśni o patronach Europy13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Przesłanie na każde czasy 
- Św. Brygida Szwedzka
 
  Św. Brygida Szwedzka urodziła się z dala od głównych ośrodków chrześcijańskiej Europy, ale swym działaniem objęła cały kontynent europejski. Przemierzyła go podczas pielgrzymki do Santiago de Compostella, a później w drodze do Ziemi Świętej. Przez niemal połowę życia mieszkała w Rzymie. Z tych doświadczeń, a przede wszystkim z licznych objawień biorą początek działania św. Brygidy na rzecz jedności chrześcijan w tak bardzo wówczas skłóconej Europie. Pod tym względem jej przesłanie pozostaje w pełni aktualne do dziś. W 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę wraz ze św. Katarzyną Sieneńską i św. Edytą Stein współpatronką Europy.
 
 
  
Figura św. Brygidy Szwedzkiej przy bazylice w Gdańsku. Łacińskie motto na tablicy głosi: "Moją Miłością jest Ukrzyżowany".

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 

Myśli Św. Brygidy

- Ten łatwo zwycięża, komu Bóg pomaga
- Nadzieja to nogi dla duszy, na których idzie ona ku Bogu
- Gdy staczasz mniejszy bój, mniejsza cię czeka zapłata
- Do życia wiecznego na nic zda się duszy jej wiedza, jeśli nie będzie jaśniała dobrym życiem
- Pokój jest cnotą, która wprowadza w nasze serca Boga i tam Go zatrzymuje
- Mądrość Boża nie polega na wiedzy książkowej, ale na dobrych uczynkach
- Nie myśl o niczym innym i niczego nie pragnij oprócz twego Boga i Stwórcy, ponieważ mając Jego, masz wszystko.
- Pokora to schody, po których z ziemi wchodzimy do Bożego serca
- Czymże są strapienia, jeżeli nie ćwiczeniem się w cnotach?
- Jeśli wszystko układałoby się po myśli człowieka, czy chciałby on wówczas zabiegać o sprawy niebieskie?
- Wszyscy ludzie otrzymali dobre duchy, by ich chroniły i złe duchy na próbę
- Dopóki żyjemy zawsze istnieje możliwość, byśmy byli kuszeni

 
 
Jedność naszą misją
 
  Zakon Najświętszego Zbawiciela, założony w XIV w. przez św. Brygidę, odrodził się w wieku XX dzięki innej Szwedce - bł. Elżbiecie Hasselblad. Zasadniczym celem zgromadzenia jest służba dziełu przywrócenia jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Siostry brygidki wprowadzają w życie zasady ekumenizmu wypracowane na Soborze Watykańskim II, który przypomniał światu modlitwę Pana Jezusa:
"Ojcze, spraw, aby byli jedno". Odnowicielka zakonu, matka Elżbieta Hasselblad w pięknych słowach oddała istotę misji zgromadzenia: "Przyspiesz, o Panie, godzinę zjednoczenia wierzących w Ciebie. Racz wysłuchać pokornych modlitw brygidek, które szczerze poświęcają temu dziełu całe swoje życie".

Siostry brygidki
ul. Św. Elżbiety 11, 42-200 Częstochowa, tel. (0*34) 365 15 76

 
 
  
Charakterystycznym elementem stroju sióstr brygidek jest czarny welon z białą koroną w kształcie krzyża z pięcioma czerwonymi znakami - symbolami pięciu ran Chrystusa.

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Świątynia symbol
 
  Od początku swego istnienia kościół św. Brygidy w Gdańsku był ważny dla historii i kultury regionu. W latach 80. XX wieku świątynia stała się centrum opieki duszpasterskiej nad strajkującymi robotnikami gdańskich stoczni. Po ogłoszeniu stanu wojennego parafia była punktem oporu wobec reżimu totalitarnego. Tu spotykali się i ukrywali ludzie związani z "Solidarnością" i opozycją antykomunistyczną. W tym czasie świątynia zyskała rangę sanktuarium i otrzymała piękne wezwanie - Matki Bożej Królowej Świata Pracy. W 1991 r. Papież Polak ogłosił tę niezwykłą świątynię bazyliką mniejszą. Od 34 lat proboszczem parafii św. Brygidy jest ks. prałat Henryk Jankowski.
 
  (oprac. na podst.: ks. Krzysztof Czaja, Bazylika mniejsza Św. Brygidy. Historia i współczesność)
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba