2006  nr. 11
 
  Redakcja dziękuje ks. Infułatowi Stanisławowi Bogadnowiczowi z par. Mariackiej w Gdańsku, Ojcu Mariuszowi Bradło CM - Prefektowi kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła w Krakowie, ks. Proboszczowi Edwardowi Chmielowi z par. pw. św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym, Ojcu Markowi Krzysztofowi Donajowi OSA - Proboszczowi par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie, ks. Proboszczowi Józefowi Galowi z par. św. Marii Magdaleny w Zalasie, Ojcu Andrzejowi Górskiemu SJ - Prefektowi Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Ojcu Jarosławowi Kani OFM - Kustoszowi Sanktuarium MB Pocieszenia w Leżajsku, Ojcu Gerardowi Konieczkowi OFM - Gwardianowi Klasztoru Bernardynów w Przeworsku, Ojcu Arturowi Machale OFM - Gwardianowi Klasztoru Ojców Franciszkanów-Reformatów w Krakowie, Ojcu Efremowi Obruśnikowi OFM - Dyrektorowi Muzeum Prowincji Bernardynów w Leżajsku, Ojcu Tomaszowi Oleniaczowi SJ, Panu Tomaszowi Korzeniowskiemu - Konserwatorowi Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Powrót syna marnotrawnego 1   
 
 Maria zwana Magdalen± 2   
 
 Nie potrzebuj± lekarza zdrowi... 3   
 
 Złoczyńca i rzymski żołnierz 4   
 
 Nawrócenie Szawła z Tarsu 5   
 
 Duchowe dziedzictwo nawróconych 6   
 
 Przemiana duchowa 
Ignacego Loyoli
7   
 
 Prawdziwe powołanie 
Kamila de Lellis
8   
 
 Chcę, żeby był ze mn± w Raju 9   
 
 Trybunał Bożego Miłosierdzia 10   
 
 Chrystus na drogach ludzkiego życia 11   
 
 Cud Miłosierdzia Bożego 12   
 
 Boże, b±dĽ miło¶ciw mnie grzesznemu 13   
 
 Litania Nawróconego14   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Nawrócenie Szawła z Tarsu
 
  Pierwsza wzmianka o Szawle - przyszłym Apostole Narodów - pojawia się w Dziejach Apostolskich przy opisie męczeństwa ¶w. Szczepana: "Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a ¶wiadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana (...). Szaweł za¶ zgadzał się na zabicie go" (Dz 7, 58-59; 8, 1). Ów młodzieniec, który pilnował szat tych, którzy kamienowali pierwszego męczennika, był jednym z najgorliwszych prze¶ladowców chrze¶cijan: "niszczył Ko¶ciół, wchodz±c do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtr±cał do więzienia" (Dz 8, 3); "siał grozę i dyszał ż±dz± zabijania uczniów Pańskich" (Dz 9, 1). Wła¶nie tego człowieka Jezus Chrystus wybrał, by głosił Jego imię poganom.
 
 
  
Obraz z ołtarza głównego ko¶cioła pw. Nawrócenia ¶w. Pawła w Krakowie Stradomiu

Fot. Franciszek Mróz

 
 
 
Gorliwy faryzeusz
 
  Szaweł urodził się w Tarsie (dzi¶ region Turcji) około 8. roku po narodzeniu Chrystusa. Był Izraelit± z pokolenia Beniamina. Otrzymał staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Jego rodzina posiadała wysok± pozycję społeczn± oraz zaszczytny przywilej: obywatelstwo rzymskie. Szaweł sam powie póĽniej o sobie: "żyłem według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz" (Dz 26, 5).
Około roku 36, powodowany nienawi¶ci±, udał się do jednego z arcykapłanów i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, by mógł pojmać tamtejszych chrze¶cijan i przyprowadzić ich do Jerozolimy, aby zostali os±dzeni i ponie¶li karę za przynależno¶ć do chrze¶cijańskiej "sekty". Otrzymawszy stosowne upoważnienie, ruszył w drogę. Do Damaszku dotarł jednak jako zupełnie inny człowiek.
 
 
"Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prze¶ladujesz?"
 
  Oto jak Paweł sam opisuje moment swego nawrócenia: "W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasno¶ć z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prze¶ladujesz?». «Kto jeste¶, Panie? » - odpowiedziałem. Rzekł do mnie: «Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prze¶ladujesz». Towarzysze za¶ moi widzieli ¶wiatło, ale głosu, który do mnie mówił nie słyszeli. Powiedziałem więc: «Co mam czynić, Panie?». A Pan powiedział do mnie: «Wstań, idĽ do Damaszku, tam ci powiedz± wszystko, co masz czynić». Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego ¶wiatła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.
Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegaj±cy wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre ¶wiadectwo, przyszedł, przyst±pił do mnie i powiedział: «Szawle, bracie, przejrzyj!». W tejże chwili spojrzałem na niego, on za¶ powiedział: «Bóg naszych ojców wybrał cię, aby¶ poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego, i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz ¶wiadczył o tym, co widziałe¶ i słyszałe¶. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywaj±c Jego imienia!».
A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w ¶wi±tyni, wpadłem w zachwycenie. Ujrzałem Go: «Spiesz się i szybko opu¶ć Jerozolimę - powiedział do mnie - gdyż nie przyjm± twego ¶wiadectwa o Mnie». A ja odpowiedziałem: «Panie, oni wiedz±, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierz± w Ciebie, i biczowałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego ¶wiadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójców». «IdĽ - powiedział do mnie - bo Ja cię po¶lę daleko, do pogan» (Dz 22, 6-21).
 
 
  
¦w. Paweł Apostoł przemawia do Ateńczyków.

Fot. Archiwum

 
 
 
Apostoł Narodów
 
  Nawrócenie Szawła było nagłe, gwałtowne i całkowite, podobnie jak gwałtowny i silny był jego charakter. Z t± sam± energi± i odwag±, z jakimi kiedy¶ niszczył Ko¶ciół, przyszły ¦więty zaczyna głosić żydom i poganom, że Jezus jest Mesjaszem. Chrystus sprawił, że w jednej chwili nienawi¶ć Szawła przemieniła się w miło¶ć.
Po krótkim pobycie na Pustyni Arabskiej Szaweł rozpoczyna głoszenie Ewangelii w Damaszku. Następnie udaje się do Jerozolimy, gdzie poznaje ¶w. Piotra Apostoła. Między rokiem 45 a 49 odbywa pierwsz± podróż misyjn±. Na Cyprze Szaweł nawraca prokonsula Pawła Sergiusza i od tego momentu nazywany jest w Dziejach Apostolskich nie "Szaweł", ale "Paweł". PóĽniej udaje się do Azji Mniejszej, do Koryntu, Efezu i innych greckich miast. Obchodzi dalekie kraje, głosz±c Chrystusa zmartwychwstałego.
¦w. Paweł Apostoł pozostawił po sobie ogromn± spu¶ciznę duchow±. Jest autorem Listów do Rzymian, Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, Tesaloniczan, a także do Tymoteusza, Tytusa i Filemona.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba