2008  nr. 1
 
  Redakcja składa podziękowania za pomoc merytorycznš w przygotowaniu numeru oraz udostępnienie archiwum i zdjęć: Gwardianowi Niepokalanowa - Ojcu Stanisławowi Marii Piętce OFMConv., Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Krakowie - Ojcu Andrzejowi Zajšcowi OFMConv., Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Harmężach - Ojcu Stanisławowi Czerwonce OFMConv., Dyrektorowi Wydawnictwa Ojców Franciszkanów - Ojcu Markowi Iwańskiemu OFMConv., Redaktorowi Naczelnemu "Rycerza Niepokalanej" - Ojcu Piotrowi Marii Lenartowi OFMConv., Dyrektorowi Centrum Informacyjnego Zakonów - Ojcu Janowi Marii Szewkowi OFMConv., Wiceprezesowi Narodowemu Rycerstwa Niepokalanej - Ojcu Krystianowi Żmudzie OFMConv. oraz Archiwiœcie Krakowskiej Prowincji Franciszkanów - Ojcu Marcinowi Guzikowi. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Wyznawca i męczennik 1   
 
 Kronika życia 
św. Maksymiliana
2   
 
 Rycerz Niepokalanej 3   
 
 Klasztorne miasteczko 4   
 
 Ogród Niepokalanej 5   
 
 Początek drogi do męczeństwa 6   
 
 Więzień numer 16670 7   
 
 Stałem w jednym szeregu 
z o. Maksymilianem
8   
 
 Nie mogłem tutaj nie przybyć 9   
 
 Miejsce poświęcone Niepokalanej 10   
 
 Modlitwa i praca dla Niepokalanej 11   
 
 Litania do św. Maksymiliana12   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Klasztorne miasteczko
 
  Dzięki pracowitości o. Maksymiliana i jego współpracowników z biegiem czasu ubogi klasztor zmieniał się we wspaniałe wydawnictwo i narodową centralę Rycerstwa Niepokalanej. Powstały kolejne obiekty: kaplica, drukarnia z całym zapleczem, magazyny, uliczki, budynki gospodarcze, inspekty, własne ujęcia wody, tereny rekreacyjne, a nawet kolejka wąskotorowa, elektrownia i radiostacja. Zbudowano szpitalik i cmentarz. W roku 1929 otwarto w Niepokalanowie Małe Seminarium Misyjne. W 1939 r. Niepokalanów był największym i najnowocześniejszym ośrodkiem wydawniczym w Polsce oraz najliczniejszym klasztorem na świecie (762 mieszkańców).
 
 
  
O. Maksymilian miał ojcowski i bezpośredni stosunek do współbraci, a oni darzyli go wielką miłością i czcią.

Fot. Archiwum Wydawnictwa w Niepokalanowie

 
 
 
Owoce pracy dla Niepokalanej
 
  W przededniu II wojny światowej w Niepokalanowie wydawano m.in.: "Rycerza Niepokalanej" (w nakładzie prawie miliona egzemplarzy), miesięczniki dla dzieci: "Rycerzyk Niepokalanej" i "Mały Rycerzyk Niepokalanej", pismo codzienne "Mały Dziennik", kwartalnik po łacinie "Miles Immaculatae", a także publikacje książkowe.

Wszystkie te wydawnictwa krzewiły wiarę i dobre obyczaje, broniły wartości rodzinnych, upominały się o sprawiedliwość społeczną, a przede wszystkim szerzyły cześć Niepokalanej. Praca Niepokalanowa przyniosła owoce w całej Polsce. Księża zauważyli, że dzięki prasie katolickiej wzrasta wiara i ludzie stają się lepsi.
 
 
Tu Radio Niepokalanów
 
  W roku 1938 nadano audycję próbną Stacji Polska 3 Radio Niepokalanów. O. Maksymilian zapowiedział wykorzystanie do celów apostolskich innych najnowocześniejszych osiągnięć techniki, w tym także telewizji. Rozpoczął tworzenie studia filmowego, zaplanował budowę lotniska.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba