Litania do Chrystusa Króla Miłości

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste, umiłowany Synu Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Chryste, darze miłości Ojca ku ludziom, zmiłuj się nad nami.
Chryste, Słowo Wcielone, przez Ducha Świętego z miłością ukształtowane w łonie Maryi Panny,
Chryste, z miłości zstępujący na ziemię, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości przyjmujący ludzką naturę, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością przyjęty przez swą Matkę, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości uniżony w człowieczeństwie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości przyjmujący ubóstwo Betlejemu i Nazaretu,
Chryste, z miłości poddany Maryi i Józefowi, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości stający w szeregu grzeszników nad Jordanem,
Chryste, który z miłości stałeś się Barankiem Bożym, zmiłuj się nad nami.
Chryste, którego Ojciec nazwał swym Synem umiłowanym, zmiłuj się nad nami.
Chryste, całe ziemskie życie pozostający w miłosnej jedności z Ojcem,
Chryste, z miłością wzywający uczniów, by poszli za Tobą, zmiłuj się nad nami.
Chryste, powołujący z miłością do siebie nawet celników i grzeszników,
Chryste, idący z miłością do nieszczęśliwych i pokrzywdzonych,
Chryste, z miłości uzdrawiający chorych, zmiłuj się nad nami.
Chryste, cierpliwie pozwalający dotykać swych szat, zmiłuj się nad nami.
Chryste, litościwie dotykający trędowatych, zmiłuj się nad nami.
Chryste, traktujący z miłością wszystkich grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Chryste, współczujący wszelkiej ludzkiej biedzie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością podnoszący z upadków moralnych, zmiłuj się nad nami.
Chryste, miłosiernie odnoszący się do jawnogrzesznicy, zmiłuj się nad nami.
Chryste, współczujący siostrom Łazarza, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością dobrego pasterza przemawiający do tłumów, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością dobrego ojca rozmnażający chleb, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości oddający swoje ciało na pokarm na Ostatniej Wieczerzy,
Chryste, z miłością umywający nogi swoim uczniom, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości wydający siebie na okrutną Mękę, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości biorący krzyż na swe ramiona, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości ofiarujący się dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością obiecujący raj żałującemu łotrowi, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością przebaczający swym oprawcom, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości oddający swego ducha w ręce Ojca, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości umierający za nas, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości dający nam Maryję za Matkę, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością zstępujący do dusz oczekujących w otchłani na zbawienie,
Chryste, z miłości ku nam zmartwychwstały, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością gromadzący swoich rozproszonych uczniów, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością tłumaczący Pisma uczniom w drodze do Emaus, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłością przebaczający Piotrowi, zmiłuj się nad nami.
Chryste, wymagający od Piotra miłości ku Bożej owczarni, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości posyłający Apostołów na cały świat, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zlecający misję głoszenia miłości Bożej, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości dający nam Ducha Świętego, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości obecny wśród nas w Eucharystii, zmiłuj się nad nami.
Chryste, z miłości towarzyszący nam aż do skończenia świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste, którego miłość podnosi nas z upadków, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość gładzi nasze grzechy, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość nas uzdrawia, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość nas umacnia, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość daje nam szczęście i sens życia, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość wskrzesza nas z naszej nędzy, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość podtrzymuje nas w istnieniu, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość daje nam życie wieczne, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość otwiera nas na prawdy Boże, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość czyni nas sługami naszych braci, ufamy Tobie. 
Chryste, którego miłość i miłosierdzie są niewyczerpane, ufamy Tobie. 

Chryste, Królu miłości, bądź zawsze naszym Panem.
Chryste, Królu miłości, bądź zawsze naszą nadzieją.
Chryste, Królu miłości, bądź zawsze naszą miłością.

Od odejścia od Twojej miłości, wybaw nas, Chryste, Królu miłości.
Od podeptania Twoich nakazów,
Od błądzenia w skutek fałszywych ideologii,
Od zniewolenia złem,
Od zwątpienia w Twoje miłosierdzie,
Od zuchwałego grzeszenia,
Od odkładania nawrócenia do chwili śmierci,
Od rozpaczy, wybaw nas, Chryste, Królu miłości.
Od pychy,
Od wszelkiej złej woli,
Od pożądliwości ciała,
Od chciwości i gromadzenia dóbr tego świata, wybaw nas, Chryste, Królu miłości.

Królu miłości, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
Królu miłości, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Królu miłości, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Panie, Twoja miłość jest cenniejsza od życia,
więc sławić Cię będą moje wargi.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Królu miłości, który z miłości niezmiernej do ludzkości przyszedłeś na świat, a potem odkupiłeś ją swoją Krwią przelaną na krzyżu, błagamy Cię, abyśmy umieli pojąć Twoją niezmierzoną miłość ku nam i odpowiedzieli Tobie naszym całkowitym oddaniem. Amen.

Dodaj komentarz