Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie – zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem – zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia, módl się na nami
Matko litości i łaski, módl się na nami
Matko ofiarności i dobroci, módl się na nami
Matko poświęcenia i służby, módl się na nami
Wszechmocy błagająca, módl się na nami
Szafarko Bożego miłosierdzia, módl się na nami
Ucieczko grzeszników i winowajców, módl się na nami
Wspomożycielko głodnych i spragnionych, módl się na nami
Schronienie bezdomnych i tułaczy, módl się na nami
Opiekunko ubogich i uciśnionych, módl się na nami
Obrończyni wdów i sierot, módl się na nami
Drogowskazie błądzących i zagubionych, módl się na nami
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych, módl się na nami
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych, módl się na nami
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych, módl się na nami
Ostojo cierpiących i konających. módl się na nami

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego – usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego – usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego – usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego,
wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask. wyjednaj nam zmiłowanie Boże

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Matka Boża Miłosierdzia
Matka Boża Miłosierdzia

Dodaj komentarz