Litania do Najświętszego Sakramentu zatwierdzona przez Episkopat Polski

Litania do Najświętszego Sakramentu zatwierdzona przez Episkopat Polski

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Chlebie żywy, któryś zstąpił z nieba,
Boże ukryty i Zbawicielu,
Pszenico wybranych, zmiłuj się nad nami.
Hostio święta,
Hostio żywa,
Hostio Bogu przyjemna,
Pokarmie Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Manno ukryta,
Ofiaro czysta,
Ofiaro nieustająca, zmiłuj się nad nami.
Baranku bez skazy,
Ołtarzu najczystszy,
Pokarmie i uczto, zmiłuj się nad nami.
Kielichu błogosławieństwa,
Kapłanie i Ofiaro, zmiłuj się nad nami.
Tajemnico wiary,
Sakramencie pobożności, zmiłuj się nad nami.
Więzi miłości,
Pamiątko cudów Bożych,
Chlebie nadprzyrodzony, zmiłuj się nad nami.
Bezkrwawa Ofiaro,
Najświętsze i najwznioślejsze misterium,
Boskie lekarstwo nieśmiertelności, zmiłuj się nad nami.
Najpotężniejszy fundamencie łask,
Wzniosły i czcigodny Sakramencie,
Ofiaro najświętsza ze wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami,
Niebiańskie lekarstwo, chroniące nas przed grzechami,
Najświętsza pamiątko Męki Pańskiej, zmiłuj się nad nami.
Cudzie zadziwiający ponad wszystko,
Darze przekraczający wszelką pełnię,
Szczególna pamiątko Bożej miłości, zmiłuj się nad nami.
Nieskończona skarbnico Bożych bogactw,
Budzący bojaźń i ożywiający Sakramencie,
Umocnienie dusz świętych, zmiłuj się nad nami.
Najsłodsza uczto, w której posługują Aniołowie,
Prawdziwa Ofiaro przebłagalna za żywych i umarłych,
Pokarmie na drogę dla umierających w Panu, zmiłuj się nad nami.
Zadatku przyszłej chwały,
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie,

Od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Twojej, wybaw nas, Panie,
Od pożądliwości ciała, wybaw nas, Panie,
Od pożądliwości oczu, wybaw nas, Panie,
Od pychy tego świata, wybaw nas, Panie,
Od wszelkiej okazji do grzechu, wybaw nas, Panie,

Przez Twoje pragnienie spożywania Paschy z uczniami, wybaw nas, Panie,

Przez największą pokorę, z jaką obmyłeś uczniom nogi, wybaw nas, Panie,

Przez najgorętszą miłość, z którą ustanowiłeś ten Boski Sakrament, wybaw nas, Panie,

Przez Twoją drogocenną Krew, którą pozostawiłeś nam na ołtarzu, wybaw nas, Panie,

Przez pięć ran Twojego Najświętszego Ciała, które dla nas przyjąłeś, wybaw nas, Panie,

Prosimy Cię my, grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wzmocnił w nas i zachował wiarę, cześć i nabożeństwo do tego przedziwnego Sakramentu, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś doprowadził nas poprzez szczerą spowiedź do częstego przyjmowania Eucharystii, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uwolnił nas od wszelkich błędów, wiarołomstwa i ślepoty serca, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nam udzielił drogocennych i niebiańskich owoców tego Najświętszego Sakramentu, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś tym niebiańskim pokarmem na drogę umocnił nas w godzinę śmierci.
wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Dodaj komentarz