Litania do Najświętszego Sakramentu

Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Przenajświętsza Eucharystio, – zmiłuj się nad nami.
Dziękczynne Łamanie Chleba, zmiłuj się nad nami.
Bezkrwawa Ofiaro Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Prawdziwe Ciało i Krwi Pańska, zmiłuj się nad nami.
Najchwalebniejszy Sakramencie, zmiłuj się nad nami.
Stole i ołtarzu Nowego Testamentu, zmiłuj się nad nami.
Baranku bez skazy, zmiłuj się nad nami.
Przedwieczne Słowo Ojca, któreś się ciałem stało i zamieszkało między nami, zmiłuj się nad nami.
Boska Tajemnico wiary świętej, zmiłuj się nad nami.
Przenajświętsza Męki Pańskiej pamiątko, zmiłuj się nad nami.
Przebłaganie za żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami.
Niepojęty cudzie miłości, zmiłuj się nad nami.
Boski darze wszelkie dary przewyższający, zmiłuj się nad nami.
Sakramencie niewysłowionej Bożej łaskawości, zmiłuj się nad nami.
Wieczny znaku miłości Bożej, zmiłuj się nad nami.
Chlebie żywy, z nieba zstępujący, zmiłuj się nad nami.
Ziarno pszeniczne dla Twoich wybranych, zmiłuj się nad nami.
Przedziwny pokarmie anielski, zmiłuj się nad nami.
Niebieska manno ukryta, zmiłuj się nad nami.
Chlebie obfity dający życie, zmiłuj się nad nami.
Rozkoszy dusz czystych, zmiłuj się nad nami.
Posiłku pielgrzymów na ziemi, zmiłuj się nad nami.
Niebieskie lekarstwo dla grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Ochłodo utrapionych, zmiłuj się nad nami.
Źródło wszelkich łask, zmiłuj się nad nami.
Zadatku życia wiecznego, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, — przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, — wysłuchaj nas, Panie!

Od niegodnego przyjmowania Ciała i Krwi Pańskiej — wybaw nas, Panie.
Od pożądliwości ciała wybaw nas, Panie.
Od pychy żywota wybaw nas, Panie.
Od chciwości oczu wybaw nas, Panie.
Od zuchwałego grzeszenia wybaw nas, Panie.
Od lekceważenia tajemnic wiary wybaw nas, Panie.
Od braku czci dla Najświętszego Sakramentu wybaw nas, Panie.
Od potępienia wiecznego wybaw nas, Panie.
Przez to wielkie pragnienie, z którym chciałeś pożywać wielkanocnego baranka ze swoimi uczniami, wybaw nas, Panie.
Przez głęboką pokorę, z jaką swoim uczniom umyłeś nogi, wybaw nas, Panie.
Przez gorącą miłość, z którą ustanowiłeś ten Najświętszy Sakrament, wybaw nas, Panie. 
Przez Twoje utrapienia, udręki i Mękę krzyżową wybaw nas, Panie.
Przez pięć ran Twego przenajświętszego ciała Przez Krwi Twojej świętej przelanie wybaw nas, Panie.
Przez bolesną Śmierć za nas wszystkich wybaw nas, Panie.

My grzeszni, Ciebie, Boga, prosimy, — wysłuchaj nas, Panie!
Abyś w nas wiarę i cześć dla Najświętszego Sakramentu zachować raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas od wszelkiego niedowiarstwa i ślepoty serca wyzwolić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas nauczył prawdziwej miłości i uwielbienia dla Eucharystii, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas uczynił godnymi przyjmowania Ciała i Krwi Twojej, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś dał nam łaskę częstej Komunii św., wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas uwolnił przez przyjmowanie Ciała wysłuchaj nas, Panie!
i Krwi Twojej od wszelkich grzechów, słabości i przywiązań, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś uświęcił nas przez pożywanie Świętych Postaci, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas w godzinę śmierci Wiatykiem umocnić raczył, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Chleb z nieba dałeś nam, Panie.
W. Wszelką rozkosz mający w sobie.

Módlmy się.
Boże, któryś nam w Najświętszym Sakramencie Ołtarza pamiątkę Męki Pańskiej pozostawić raczył,
daj nam, prosimy, abyśmy przez godne pożywanie Świętych Postaci dostąpili łaski odkupienia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz