Litania do św. Faustyny (dłuższa)

Kyrie eleison—Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze z nieba, Boże — zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo — módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże — módlcie się za nami.
Święta Faustyno—módl się za nami.
Córo ubogiego polskiego ludu módl się za nami.
Od dzieciństwa znana z pobożności módl się za nami.
Od młodości kierowana Bożymi pouczeniami módl się za nami.
Od pracy służącej wezwana na służbę samemu Chrystusowi módl się za nami.
Chlubo Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia módl się za nami.
Zwana przez nowicjuszki „teologiem”, dzięki budującym rozmowom módl się za nami.
Pełna uwielbienia dla Stwórcy za ogrom i piękno Jego dzieł módl się za nami.
Zjednoczona z Bogiem niezależnie od zajęć i okoliczności życia módl się za nami.
Stale obcująca z Najświętszą Trójcą we wnętrzu swej duszy módl się za nami.
Prowadzona przez Dzieciątko Jezus drogą pokory i prostoty serca módl się za nami.
Pouczana przez Mistrza ukrytego w Najświętszym Sakramencie módl się za nami.
Utwierdzona w swojej misji wstrząsającym widokiem czyśćca i piekła módl się za nami.
Obarczona ciężkim krzyżem choroby i słabości módl się za nami.
Mimo słabego zdrowia podejmująca w duchu ofiary wyczerpujące prace módl się za nami.
Ciężko doświadczona przez siostry nie znające twej drogi módl się za nami.
Pełna miłości i słodyczy wobec zadających cierpienia módl się za nami.
Cierpliwa i spokojna wśród bolesnych prób i upokorzeń módl się za nami.
Naznaczona ukrytymi ranami Ukrzyżowanego módl się za nami.
Obdarzona udziałem w Jezusowym kielichu męki i goryczy módl się za nami.
Do cierpień dopuszczonych przez Boga dodająca surowe umartwienia módl się za nami.
Wyniszczona na polu heroicznej walki o dusze módl się za nami.
Nazwana przez Jezusa „hostią“ i „ofiarą“ módl się za nami.
Ochłodo i rozkoszy Serca Jezusowego módl się za nami.
Podtrzymywana w męce przez obcowanie z mieszkańcami Nieba módl się za nami.
Wybranko Maryi, wezwana do ćwiczenia się w cnotach Jej najmilszych módl się za nami.
Zaszczycona przez Jezusa, na prośbę Maryi, złotym pasem czystości módl się za nami.
Obsypana pociechami niebiańskimi za cenę wyrzeczenia się radości ziemskich módl się za nami.
Oczyszczona przez ciemności i rozterki wewnętrzne wśród burz i pokus zawsze wierna woli Bożej
Wprowadzona na szczyt mistycznego zjednoczenia z Bogiem módl się za nami.
Żywy obrazie Boga nie ograniczonego w swoim miłosierdziu „Sekretarko“ Jezusa Miłosiernego
Powołana do wskazania światu naczynia, którym może czerpać ze Źródła Miłosierdzia módl się za nami.
Wzorze bezgranicznej ufności pokładanej w Bogu i w Jego miłosierdziu módl się za nami.
Przez swój „Dzienniczek“ nauczycielko uczonych i prostaczków módl się za nami.
Pouczona przez Boga o stanie dusz ludzkich oraz o ich powołaniu módl się za nami.
Miłosierna wspomożycielko ubogich módl się za nami. 
Apostołko zagrożonych grzeszników módl się za nami.
Drogowskazie dla dusz zagubionych i wątpiących w swoje zbawienie módl się za nami.
Mężna pogromczyni szatana, ciesząca się w walce z nim uznaniem Jezusa módl się za nami.
Ratunku konających wśród leków i pokus módl się za nami.
Orędowniczko wyznających grzechy w trybunale Bożego Miłosierdzia módl się za nami.
Wspomożycielko spowiedników i kierowników duchowych módl się za nami.
Ofiaro całopalna za Polskę, świat i Kościół módl się za nami.
Orędowniczko swojej ojczyzny przed tronem Boga módl się za nami.
Przewodniczko zastępu dusz, niosących swój krzyż z radością módl się za nami.
Szafarko łask, udzielanych ziemi strumieniach Wody i Krwi z Serca Jezusa módl się za nami.
Opiekunko apostołów, niosących światu orędzie wiecznego zbawienia módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata—przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata—wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata—zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami, święta Faustyno
R. byśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty nie chcesz karać grzeszników, lecz okazujesz im swoje nieskończone miłosierdzie, jeśli tylko podążają z naczyniem ufności do strumieni Wody i Krwi z przebitego Serca Jezusowego. Skoro pouczyłeś nas o tej ufności i zasadach duchowego wzrostu przez przykład życia oraz pisma świętej Faustyny, wysłuchaj jej modlitw za nami i pozwól nam iść bez przeszkód droga wskazaną przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz