Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła, módl się za nami.
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei, módl się za nami.
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza, módl się za nami.
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny, módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin, módl się za nami.
Królowo pokoju,
Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

P. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
***
Werset i orację można według uznania dostosować do okresu liturgicznego
W okresie Adwentu
P. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W. I poczęła z Ducha Świętego.
Módlmy się. Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, † spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, * w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego
P. Po porodzeniu, Panno, nienaruszoną zostałaś.
W. Bogurodzico, przyczyń się za nami.
Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, † spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, * przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Który z Tobą żyje na wszystkie wieki wieków. W. Amen.

W Okresie Wielkanocy
P. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, † spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję, * osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
***
Antyfona
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św. Bernarda
Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O, Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Źródło: Liturgia Godzin. Wezwania „Kyrie… Christe…” na początku litanii, skrót „P.” w wersecie końcowym, modlitwy okresowe oraz Antyfona „Pod Twoją obronę” i Modlitwa św. Bernarda wg uchwały ujednolicającej nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. Kolorem oznaczono nowe wezwania wprowadzone przez Papieża Franciszka, zatwierdzone w wersji polskiej w uchwale nr 28/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020.

Dodaj komentarz