Litania na Ofiarowanie Pańskie

Ofiarowanie Pańskie wspominamy 2 lutego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Dzieciątko Jezus – usłysz nas.
Dzieciątko Jezus – wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, która poddałaś się prawu oczyszczenia przepisanemu w Prawie, módl się za nami.
O Maryjo, która z Twoim Synem i z Józefem udałaś się w drogę do Jeruzalem, módl się za nami.
O Maryjo, któraś Syna Twego przedstawiła i ofiarowała w świątyni, módl się za nami.
O Maryjo, któraś parę gołąbków na ofiarę przyniosła, módl się za nami.
O Maryjo, któraś Syna wykupiła, módl się za nami.
O Maryjo, którą Symeon pozdrowił i błogosławił, módl się za nami.
O Maryjo, któraś Dziecię Twoje na ręce Symeona złożyła, módl się za nami.
O Maryjo, któraś z radością przysłuchiwała się słowom Symeona, módl się za nami.
O Maryjo, któraś słyszała bolesne przepowiadania sprawiedliwego starca, módl się za nami.
O Maryjo, którą ucieszyły słowa pochwalne prorokini Anny, módl się za nami.
O Maryjo, najczystsza Dziewico, módl się za nami.
O Maryjo, niepokalana Panno oraz Matko, módl się za nami.

Od ducha pychy i wyniosłości, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Od sprzeciwiania się przykazaniom Bożym, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoje całego życia posłuszeństwo, wybaw nas wstawieniem się Twoim.
Przez Twoją pokorę, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyśmy zawsze pamiątkę Syna Twego Boskiego w sercu zachowywali, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyśmy w szczęściu zuchwałości, a w nieszczęściu rozpaczy się nie poddawali, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyśmy także w godzinę śmierci, jak Symeon, w pokoju z tego świata zejść mogli, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyśmy po śmierci, w Kościele wiecznej chwały przedstawieni być mogli, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię hlagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą czystymi sercami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dodaj komentarz