Litania o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP przypada na 8 grudnia

(Do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
Cała piękna i bez zmazy,
Wolna od pożądliwości ciała, oczu i od wszelkiej pychy,
Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego,
Wybrana na Matkę Syna Bożego,
Najukochańsza Oblubienico Ducha Świętego,
Świątynio Trójcy Przenajświętszej,
Jaśniejąca Jutrzenko Słońca Sprawiedliwości, módl się za nami,
Nowa Ewo, przyobiecana w raju na starcie głowy węża piekielnego,
Pociecho, radości i błogosławieństwo Ludu Wybranego,
Najdoskonalsza Istoto spośród wszystkich stworzeń,
Lilio wśród cierni czystością jaśniejąca,
Dziewico od zarania Bogu poślubiona, módl się za nami,
Świeczniku w siedmiorakie dary Ducha Świętego ozdobiony,
Całopalna ofiaro Bożej Miłości,
Żywy Przybytku Słowa Wcielonego,
Dziewicza Matko Jezusa,
Najwyższa chlubo świata chrześcijańskiego,
Godna Dziedziczko sławnych niewiast Starego Zakonu,
Wierne wypełnienie zapowiedzi Proroków,
Błogosławiona między niewiastami, módl się za nami,
Królowo nieba i ziemi,
Pogromie duchów piekielnych,
Ucieczko grzeszników,
Silna podporo ludzi słabych,
Skarbnico łask dla dążących do świętości, módl się za nami,
Niedościgniony wzorze wybrańców do chwały wiecznej,
Najwierniejsze zwierciadło Serca Jezusowego,
Pośredniczko łask Boskich dla dusz sobie powierzonych,
Pocieszycielko strapionych i nadziejo umierających,
Szczególna Opiekunko tych, którzy Cię wzywają,
Najłaskawsza Matko dla wszystkich Twych dzieci, módl się za nami,
Współuczestniczko Męki ukrzyżowanego Zbawiciela,
Szeroka Bramo Niebios dla swoich czcicieli,
Obfita nagrodo w niebie dla naśladowców Twych cnót, módl się za nami,
Szczególna Patronko szerzących cześć Twojego Niepokalanego Poczęcia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. W poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

P. Módlmy się.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi
godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy,
daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen

Dodaj komentarz