Modlitwa pełna nadziei (na zakończenie starego roku)

Boże, nasz najlepszy Ojcze, który jesteś Panem czasu i wieczności,
który wszystko mądrze stwarzasz i podtrzymujesz w istnieniu,
którego wielbią wszystkie Twe stworzenia, przyjmij naszą modlitwę za kończący się rok.
Dziękujemy Ci za wszystkie łaski, otrzymane od Ciebie, które pomagały nam wzrastać w świętości. Dziękujemy za tych, których stawiałeś na naszej drodze,
by nas prowadzili do Ciebie, pokrzepiali Twoim słowem,
umacniali w dobrych postanowieniach i zachęcali do wytrwania w łasce uświęcającej.
Dziękujemy za miłość, jakiej doznaliśmy od naszych bliskich.

Dziękujemy Ci za dobro, którego doświadczyliśmy i które mogliśmy ofiarować bliźnim.
Dziękujemy za wszystkie okazje do czynów miłości braterskiej,
za siły i możliwości służenia naszym siostrom i braciom.

Dziękujemy za radość każdego dnia, która jest zapowiedzią szczęścia,
jakie przygotowałeś nam w swoim królestwie.

Dziękujemy również za to, że w cierpieniach, porażkach,
trudach i przykrościach nigdy nie byliśmy sami,
lecz Ty czuwałeś nad nami i pomagałeś nieść nasz krzyż.

Boże wszechmocny, ufamy Tobie!
Ufamy Twej ojcowskiej miłości, Twej zbawczej woli,
Twemu pragnieniu obdarowywania nas miłością i dlatego zawierzamy Ci naszą przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość.
Ufamy mocy krzyża Jezusa Chrystusa i Jego zasługom,
potędze Jego krwawej ofiary na Golgocie i dlatego powierzamy Ci siebie samych,
takimi, jacy jesteśmy, z naszą słabością, niewiernością i skłonnościami do zła.
Wiemy, że Ty wszystko możesz i zawsze zwyciężasz zło.

Czuwaj nas nami, strzeż nas, o dobry Boże i błogosław w nadchodzącym nowym roku,
aby Imię Twoje było uwielbione, a my, byśmy żyjąc dla Twej chwały,
mogli kiedyś wejść do Twego królestwa. Amen.

Modlitewnik: Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok, wyd. Jedność, 2018 r.
Imprimatur Kielce 2018r. Bp Andrzej Kaleta

Dodaj komentarz