Dzięki Ci składam, Panie Boże, Ojcze wszechmogący,
za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to,
że zechciałeś mnie dopuścić do uczestnictwa
w najświętszym Ciele Twego Jednorodzonego Syna.
Błagam Cię, Ojcze najłaskawszy,
aby ta Komunia święta nie była dla mnie czymś spełnionym pod przymusem
ani okazją do zasłużenia na karę, ale pomocą w uzyskaniu przebaczenia.
Niech będzie ona dla mnie zbroją wiary, tarczą dobrej woli,
umorzeniem wszystkich mych wad,
wygnaniem wszelkich cielesnych chętek i wzrostem miłości,
cierpliwości, prawdziwej pokory i wszelkich cnót.
Niech będzie całkowitym uspokojeniem ducha i mocą obronną
przed wszystkimi wrogami widzialnymi i niewidzialnymi
oraz wiecznym zjednoczeniem z Tobą samym, mym prawdziwym Panem i Bogiem.
Racz doprowadzić mnie do owej nieopisanej uczty,
gdzie Ty sam jesteś prawdziwym światłem, całkowitą sytością i trwałą rozkoszą na wieki wieków.
Amen.

św Tomasz z Akwinu

Dodaj komentarz