Nowenna do św. Józefa Sebastiana Pelczara, 10- 18 stycznia

Dzień I – 10 stycznia

Święty Biskup Pelczar pisał:

Człowiek z natury swej jest istotą złożoną, która łączy w sobie dwa światy. Jest on członkiem wielkiej rodziny ludzkiej i uczestniczy w jej dobrach, obowiązkach, pracach i cierpieniach. Przede wszystkim jest on jednak dziełem Boga, od którego wziął początek i do którego winien dążyć jako do ostatecznego celu.

Służyć Bogu – oto zadanie naszego życia. Zadanie najważniejsze, wobec którego wszystko inne jest niczym. Praca, która nie ma na celu wieczności, znuży człowieka i nie da mu prawdziwego szczęścia. Nauka bez wiary nie rozwiąże mu ostatecznej zagadki życia, odurzy go dumą, i zamiast oświecić – pogrąży w większą jeszcze ciemność. Wszelka miłość, która nie pochodzi od Boga i do Boga nie zdąża, nie zaspokoi duszy nieśmiertelnej, której Bóg dał pragnienia nieskończone. (ŻD. 1, 9-12)

Módlmy się:

Boże, Ojcze wszechmogący, Ty w św. Józefie Sebastianie dałeś Kościołowi wzór dobrego pasterza, spraw, abyśmy za jego przykładem umieli budować na Chrystusie dom swego ziemskiego życia i naszego szczególnego powołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Przewodniku na drogach życia wewnętrznego, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Dzień II – 11 stycznia

Święty Biskup Pelczar tak pisał:

Życie chrześcijańskie jest odblaskiem życia Bożego. Jest to życie nadprzyrodzone, którego twórcą, mistrzem, i wzorem jest Jezus Chrystus; sprawcą przez łaskę – Duch Święty; widomym nauczycielem i kierownikiem – Kościół; celem – zjednoczenie z Bogiem.

Jest to życie w Bogu, według Boga i dla Boga. Kto chce prowadzić życie Boże na ziemi i osiągnąć zbawienie w wieczności, winien korzystać z owoców Odkupienia Jezusa Chrystusa. Ma On nie tylko przyjąć prawdę Bożą przez wiarę, pragnąć i oczekiwać dóbr Bożych przez nadzieję, ale połączyć się z Bogiem przez łaskę poświęcającą, przez którą miłość Boża rozlewa się w sercach naszych i Bóg sam w nich mieszka. (ŻD 1, 14-15)

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, w swojej ojcowskiej dobroci skłoń się ku naszym prośbom i okaż nam miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Apostole odnowy moralnej, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Dzień III – 12 stycznia

Święty Biskup Pelczar tak pisał:

Chrześcijanin wyniesiony przez łaskę poświęcającą do stanu nadprzyrodzonego, winien za pomocą łaski posiłkowej Ducha Świętego i ciągłej pracy nad sobą, całe swe życie wewnętrzne i zewnętrzne układać według woli Bożej objawionej przez Chrystusa Pana i ukazywanej przez Kościół, aby w swoich myślach, uczuciach, słowach, czynach i cierpieniach stał się podobny do Niego. Na tym właśnie polega życie chrześcijańskie. Istotą życia chrześcijańskiego jest miłość. Im większa jest miłość tym większa jest doskonałość.

Życie wewnętrzne jest to udoskonalone życie chrześcijańskie, które polega na życiu Pana Jezusa w duszy. Jest to życie nadprzyrodzone, w którym Pan Jezus przez łaskę Ducha Świętego działa swobodnie w duszy. Wtedy dusza nie tylko strzeże się troskliwie każdego grzechu, ale wierna natchnieniom Bożym i działaniu łaski posiłkowej wpatruje się ciągle w Chrystusa.

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Ty z ojcowską dobrocią strzeżesz swoich wiernych i uświęcasz ich przez Ducha Świętego, prosimy za wstawiennictwem św. Józefa Sebastiana, wspomagaj nas w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Troskliwy Ojcze powierzonych ci dusz, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami

Dzień IV – 13 stycznia

Święty Biskup Pelczar tak pisał:

Trudniej jest uświęcić się w świecie niż w zakonie. Z drugiej strony ludzie świeccy nie są od Boga wydziedziczeni. Mogą i powinni służyć Mu wiernie. I do nich powiedziano: Bądźcie doskonali.

Niektóre dusze są uprzywilejowane i hojnej wyposażone, jak np. dusze świętych. Przez to jednak inne nie są pokrzywdzone, bo w życiu duchowym nie ma innego sieroctwa jak tylko dobrowolne. Żaden stan ani wiek nie jest przeszkodą do życia doskonałego. Bóg bowiem nie ma względu na rzeczy zewnętrzne, ale na duszę. Doskonałość jest dostępna dla wszystkich. Słusznie można ją porównać do słońca. Jak słonce oświeca wysokie góry i niskie doliny, tak doskonałość może stać się udziałem nie tylko dusz zakonnych, ale i świeckich, nie tylko możnych, ale i ubogich, nie tylko mędrców, ale i prostaczków. (ŻD 1, 25.27.31)

Módlmy się:

Boże ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj nasze prośby, które zanosimy przez wstawiennictwo św. Józefa Sebastiana i spraw, abyśmy otrzymali to, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Dobry Synu Ojczyzny, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Dzień V – 14 stycznia

Święty Biskup Pelczar tak pisał:

Pan Bóg chce wszystkie dusze zjednoczyć z sobą, ale miłując harmonię w rozmaitości, czyni z Kościoła swojego jakby wspaniały ogród, pełen różnokolorowych kwiatów. Bóg różnym duszom wyznacza rożne ścieżki na jednej wielkiej drodze do nieba. Zadaniem człowieka jest rozpoznać tę ścieżkę, iść nią wiernie i uświęcać się według woli Bożej, przede wszystkim przez doskonałe wypełnianie swoich obowiązków.

Każdy winien prowadzić życie duchowe według swojego stanu i powołania. Kto by czynił inaczej, popadłby w smutne złudzenie i chybiłby celu.

Życie chrześcijańskie nie jest łatwe, bo wymaga zaparcia się siebie, wyrzeczenia i przeistoczenia w Chrystusa. Z drugiej strony nie jest ono zbyt trudne, bo łaska Chrystusowa dźwiga i umacnia duszę, a opieka Najświętszej Panny i pomoc Kościoła podtrzymują ją w pracy duchowej. (ŻD 1, 32-34)

Módlmy się:

Boże, daj nam poznać co powinniśmy czynić i udziel nam hojnie darów Twego Ducha, abyśmy mogli wypełnić obowiązki naszego stanu we wszystkich okolicznościach życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Patronie dobrych wyborów życiowych, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Dzień VI – 15 stycznia

Święty Biskup Pelczar pisał:

Życie duchowne da się przyrównać do życia natury. Początki są zimą. Wtenczas burze namiętności miotają duszą, mróz bojaźni świata ścina ją lodem, a mgła nieświadomości otacza pomroką, lecz czasami poprzez grube chmury przedziera się promień Bożego słońca. Promień łaski i Bożej pociechy budzi w niej otuchę.

Nastaje wiosna. Pod wpływem słońca pękają lody, cichną burze, dusza opanowuje namiętności i gardzi ponętami świata. Wnet zaczyna się zielenić świętymi pragnieniami i stroić w kwiaty cnót. Czasem zdarzy się jeszcze dzień zamglony i dżdżysty, tj. duchowa ciemność, osłabienie i zniechęcenie, niekiedy dzień burzliwy, walka z pokusami, a nawet klęska i upadek. Mimo to, gdy dusza jest pokorna i stała, idzie ciągle naprzód i wstępuje w lato. Wtedy słońce łaski Bożej grzeje ją tak silnie swym żarem, że zboża i owoce, to jest dobre uczynki, dojrzewają prędko. (ŻD 1,35)

Módlmy się:

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj naszą modlitwę i udziel nam łask, o które Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Siewco braterskiej jedności, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Dzień VII – 16 stycznia

Święty Biskup Pelczar pisał:

Jeżeli dusza szczerze oddaje się Bogu, Bóg przy pomocy swej łaski wyzwala ją z jarzma grzechu i namiętności i odrywa od świata i miłości własnej, napełnia miłością ku Sobie i bliźnim. W ten sposób dusza odzyskuje prawdziwą wolność. Razem z wolnością dusza otrzymuje pokój.

Człowiek sam sobie nie da pokoju, bo nie jest dla siebie celem, ani sam sobie nie wystarczy. Stworzenia go nie dadzą, bo są niespokojne. Gdzie zatem ma go szukać? W Bogu i tylko w Bogu. Chrystus Pan każe szukać pokoju w przezwyciężaniu siebie, w pokorze, posłuszeństwie, cierpliwości, miłości Boga i bliźnich. Chociaż czasem dusze pobożne i umiłowane nawiedza ciężkimi próbami i cierpieniami, to jednak uczy je miłować wszelkie krzyże, obdarza hojnie łaskami i otwiera im bezpieczną przystań w Swym Najświętszym Sercu. (ŻD 1,40-43)

Módlmy się:

Boże Ojcze, umocnij w nas pragnienie służenia Tobie i składania z radością duchowych ofiar miłych Tobie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Wierny Synu Kościoła, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Dzień VIII – 17 stycznia

Święty Biskup Pelczar pisał:

Co należy czynić, aby dojść do doskonałości? O własnych siłach nie zdołasz zrobić ani kroku na drodze Bożej. Jeżeli jednak z twojej strony nie braknie dobrej woli i modlitwy Bóg sam będzie cię wspierał i umacniał tak, że jak orzeł wzbijesz się na wyżyny, które dziś wydają ci się niedostępne.

Bądź wiernym Bogu nie tylko w rzeczach wielkich, ale i w małych, mężnie dźwigaj krzyże życia i oddaj się całkowicie woli Bożej. Nie odmawiaj Bogu żadnej ofiary, jakiej od ciebie zażąda. Dziękując Bogu za wszystko pamiętaj, że On jest obecny w tobie. Wszystkie swoje sprawy składaj w ofierze Najświętszemu Sercu Jezusa przez Najświętszą Pannę. (ŻD 1, 55. 59)

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, który z ojcowską dobrocią strzeżesz swoje dzieci, wspomagaj nas w budowaniu Twojego Królestwa na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Natchniony głosicielu tajemnicy Serca Jezusowego, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Dzień IX – 18 stycznia

Święty Biskup Pelczar tak pisał:

Jezus Chrystus jest źródłem wszelkich łask i jedynym wzorem świętości. Naśladować Chrystusa Pana to iść wiernie za Nim, wstępować w Jego ślady, a więc tak sądzić, tak pragnąć, tak mówić, tak działać i tak cierpieć jak Jezus Chrystus. Jednym słowem, starać się o to, by powtórzyć w sobie życie Chrystusa. Do takiego naśladowania obowiązani są wszyscy chrześcijanie na mocy swego powołania, a nawet z racji samej nazwy.

Wierne naśladowanie Jezusa Chrystusa uświęca nasze czynności. Od Chrystusa bowiem płynie łaska poświęcająca i duch wewnętrzny, nadający nadprzyrodzoną wartość każdej czynności. Kto chce stać się świętym, winien połączyć się z Panem Jezusem przez Jego łaskę, wniknąć w Jego Serce i przejąć się Jego duchem. (ŻD 1, 67. 69. 77)

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, z Twojego natchnienia św. Józef Sebastian słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości, daj nam za jego wstawiennictwem abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Józefie Sebastianie, módl się za nami.
Gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Orędowniku naszych próśb przed tronem Boga, módl się za nami.

Dodaj komentarz