Wezwania do modlitwy wiernych IV

1. Prosimy Cię, Panie, za Kościół święty, zawsze otwarty na rozwój ekumeniczny i misyjny, aby głosząc misterium komunii, gromadził wszystkich w Chrystusie i był pośród świata – do którego jest posłany – sakramentem jedności.

Ciebie prosimy…

2. Módlmy się za wszystkich ludzi, zwłaszcza za niewierzących w Chrystusa, aby na pustyni własnego życia znaleźli tę jedyną drogę, którą jest Jezus i uznali Go za swego Pana i Zbawiciela.

Ciebie prosimy…

3. Boże, który pragniesz jedności całego rozproszonego rodzaju ludzkiego, prosimy Cię, aby misterium paschalne Chrystusa, było siłą i najgłębszą motywacją dla chrześcijan w budowaniu jednego Ciała Chrystusowego.

Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za wszystkich przewodników duchowych, misyjnych animatorów młodzieży, aby napełnieni darami Ducha Świętego kierowali nasz wzrok ku Jezusowi Chrystusowi, w którym znajdują wypełnienie wszelkie oczekiwania i tęsknoty ludzkiego serca.

Ciebie prosimy…

5. Prosimy Cię, Panie, za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych misjonarzy i wszystkich, którzy byli zaangażowani w misyjne dzieło Kościoła, aby dostąpili łaski oglądania Ciebie twarzą w twarz w Królestwie Niebieskim. 

Ciebie prosimy…

6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy umocnieni słowem i ciałem Chrystusa oraz wsparci wstawiennictwem Maryi, która przedstawia nasze prośby swojemu Synowi, otwierali się na potrzeby naszych sióstr i braci na całym świecie i zaradzali im w duchu miłości.

Ciebie prosimy…

 

Dodaj komentarz