2004  nr. 5
 
  Redakcja składa podziękowania Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Pikusowi, Pani Mai Komorowskiej, Ojcu Leonowi Knabitowi, Ojcu Profesorowi Józefowi Mareckiemu, Księdzu Prałatowi Henrykowi Jankowskiemu, Siostrom Brygidkom, Wydawnictwu Benedyktynów Tyniec oraz Wydawnictwu Karmelitów Bosych za pomoc merytoryczną oraz udostępnienie archiwum i zdjęć. Serdeczne Bóg zapłać! 
 
 
 Europa Ducha 1   
 
 Benedykt znaczy błogosławiony 
- Św. Benedykt z Nursji
2   
 
 W drodze na Monte Casino 
- Św. Benedykt z Nursji
3   
 
 Módl się i pracuj 
- Św. Benedykt z Nursji
4   
 
 Tysiącletnie opactwo 5   
 
 Apostołowie Słowian 
- Święci Cyryl i Metody
6   
 
 Symfonia Liturgii i kultur 
- Święci Cyryl i Metody
7   
 
 Orędowniczka jedności 
- Św. Brygida Szwedzka
8   
 
 Przesłanie na każde czasy 
- Św. Brygida Szwedzka
9   
 
 Święta negocjatorka 
- Św. Katarzyna ze Sieny
10   
 
 Urodzona w Święto Pojednania 
- Św. Teresa Benedykta od krzyża
11   
 
 Gotowa ponieść swój krzyż 
- Św. Teresa Benedykta od krzyża
12   
 
 Pieśni o patronach Europy13   
 
 
 
 
 
 
 
wydawnictwo   prenumerata sprzedaż wysyłkowa  sklep   kontakt  strona główna
 
  
  Symfonia Liturgii i kultur 
- Święci Cyryl i Metody
 
 
  
Wywiad z Biskupem Tadeuszem Pikusem

Fot. PAP/Radosław Pietruszka

 
 
  Anna Matusiak: Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy - obok św. Benedykta. Dlaczego - według Księdza Biskupa - Ojciec Święty wybrał właśnie Braci Sołuńskich?

Ksiądz Biskup: Rzeczywiście, papież Jan Paweł II 31 grudnia 1980 roku Listem Apostolskim Egregiae virtutis ogłosił świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. Przypomnijmy, że w roku 1969 z inicjatywy UNESCO obchodzono 1100. rocznicę śmierci Cyryla, co oznacza, że te postaci docenia nie tylko Kościół, Europa, ale i cały świat. Wynika to z roli, jaką święci Bracia Sołuńscy odegrali w budowaniu tożsamości i jedności Europy z zachowaniem różnorodności kultur (języków), narodów i ras.
Ewangelizując kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Bracia Sołuńscy pomogli Słowianom rozwinąć własną tradycję kulturową, czemu posłużył ułożony przez nich alfabet. Cyryl rozpoczął przekład Pisma Świętego, a po jego śmierci Metody kontynuował dzieło brata. Obaj szerzyli skutecznie wiarę chrześcijańską, ale ze strony hierarchii zachodniej padł zarzut, że Ewangelia może być głoszona tylko w trzech językach: hebrajskim, greckim i łacińskim, ponieważ w nich utrwalono na krzyżu tytuł winy Jezusa. Apostołowie Słowian udali się więc do papieża. Hadrian II przyjął ich życzliwie i zaakceptował liturgię słowiańską: przyjąwszy księgi słowiańskie, poświęcił je i złożył w Kościele Panny Maryi, zwanej Fatne (Santa Maria Maggiore), i odśpiewano nad nimi liturgię świętą. Nakazał dwóm biskupom wyświęcić uczniów słowiańskich na kapłanów i odprawić dziękczynne Msze święte w ważniejszych bazylikach, a Metodego papież mianował arcybiskupem i swoim legatem ad gentes (dla ludów słowiańskich). Była to wielka nobilitacja dla świata słowiańskiego; Słowianie weszli na trwałe do europejskiej wspólnoty ludów chrześcijańskich.

Czy można dzisiaj powiedzieć, że Europa oddycha obydwoma płucami?

Metafora dwóch płuc sankcjonuje z jednej strony naturalną dwoistość w Kościele, a z drugiej - jego organiczną jedność. Stosując tę metaforę dla opisania aktualnej relacji między Kościołem prawosławnym i katolickim, można powiedzieć, że Europa oddycha obydwoma płucami, ale każde z nich funkcjonuje niezależnie. Pracę obydwu płuc harmonizują święci Kościoła. "Cyryl i Metody - napisał Ojciec Święty - stanowią jakby duchowy pomost pomiędzy nurtem tradycji wschodniej i zachodniej, które łączą się razem w jedną wielką Tradycję Kościoła powszechnego". Ich ponadczasowa wizja - jak czytamy w encyklice Slavorum Apostoli - to symfonia różnych liturgii we wszystkich językach świata, zespolonych w jednej Liturgii. Ta myśl podtrzymywała świętych Braci w ich posłannictwie.

W encyklice Slavorum Apostoli Jan Paweł II napisał, że Cyryl i Metody budzą w chrześcijanach tęsknotę za jednością. Czy ta jedność jest już blisko?

Należy pamiętać, że jako chrześcijanie cały czas znajdujemy się pod ciśnieniem modlitwy Chrystusa: "Nie tylko za nimi [uczniami] proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17, 20-21). Jedność Kościoła Chrystusowego w Europie byłaby świadectwem, "aby świat uwierzył", że Bóg posłał Syna swego. Wrażliwi i odpowiedzialni chrześcijanie, tak wschodni jak i zachodni, sprawę jedności traktują priorytetowo. Trudno powiedzieć, czy jedność jest już blisko. Na pewno dostrzega się wolę jedności u obydwu stron.

Bóg zapłać Księdzu Biskupowi za rozmowę.
 
 
 
 Historia przyznała im rację

Wielokrotnie bracia musieli odpierać zarzuty stawiane im z powodu odprawiania liturgii w języku słowiańskim. Część duchownych uznawała używanie w liturgii języka innego niż łaciński, grecki czy hebrajski za poważny błąd. Cyryl bronił się słowami Ewangelii wskazującymi, że Chrystus nakazał apostołom nieść światło wiary wszystkim narodom. Na szczęście dzieło Cyryla i Metodego znajdowało zrozumienie u papieży.

Historia przyznała rację apostołom Słowian. Wprowadzenie liturgii słowiańskiej znacznie przyspieszyło upowszechnianie wiary Chrystusowej na nowych ziemiach i przyłączenie Słowiańszczyzny do cywilizacji chrześcijańskiej. Dzięki uporowi, z jakim obaj bracia bronili swych racji, Kościół już przed końcem pierwszego tysiąclecia mógł objąć nauczaniem niemal całą Europę.

 
 
  
Święci Cyryl i Metody stworzyli słowiański alfabet.

Fot. archiwum

 
 
 Abecadło dla Słowian

Do największych zasług św. Cyryla należy opracowanie alfabetu słowiańskiego. Udając się ze swym bratem do Morawian, misjonarz zdawał sobie sprawę, że główną przeszkodą w szerzeniu chrześcijaństwa będzie fakt, że poganie nie mają swojego pisma, a bez tego trudno utrwalić prawdy wiary wyrażone w języku prostych ludzi. Aby temu zaradzić, dokonał rzeczy niezwykłej: wymyślił system znaków pisarskich dopasowanych do dźwięków mowy Słowian zamieszkujących okolice jego rodzinnych Salonik. Tak powstała głagolica - pierwszy słowiański alfabet złożony z 40 liter. Św. Cyryl użył go przede wszystkim do zapisania tłumaczonych przez siebie rozdziałów Ewangelii, a także innych ksiąg Pisma Świętego. Gdy w późniejszych czasach jeden z uczniów Cyryla do zapisu języka Słowian użył znaków zapożyczonych z greki, nowy alfabet na cześć Świętego nazwany został cyrylicą.
 
 
Tygodnik Tygodnik DOMINIK Tygodnik Miesiecznik Służba